POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zważywszy na fakt, iż z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – PRACOWNIA CUKIERNICZA „STEFANKA” PRZEBINDOWSCY SPÓŁKA JAWNA udostępnia Politykę prywatności, uwzględniając w szczególności obowiązek informacyjny.
Za pomocą niniejszej Polityki prywatności, chcielibyśmy poinformować w jaki sposób zarządzanie będą dane osobowe użytkowników korzystających z naszego serwisu stefanka.pl.
Jednocześnie informujemy, że korzystanie z serwisu jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zbieranych poprzez wypełniane formularze i / lub zbierane w innych częściach serwisu oraz w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności i uwzględnienie jej postanowień w związku z korzystaniem z serwisu stefanka.pl.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest PRACOWNIA CUKIERNICZA „STEFANKA” PRZEBINDOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie (43-607), ul. Kaczeńców 19C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154771, z numerem NIP 6320010836, REGON 271114908.
Adres do doręczeń: ul. Kaczeńców 19C, 43-607 Jaworzno
Numer telefonu: 326161515
E-mail: anna@stefanka.pl
Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą do zawarcia i realizacji umowy, podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
b) nawiązania kontaktu – odpowiedzi na pytanie lub prośbę w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania pytania w innej formie (np. e-mail, telefon), wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją pytania lub prośby; podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
c) wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
d) wykorzystywania adresu e-mail do przesyłania aktualnych informacji o oferowanych produktach i usługach oraz o działalności Administratora oraz podmiotów współpracujących; podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
e) marketingowym tj. oferowania produktów przez Administratora – podstawa prawna – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) RODO,
f) ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową – podstawa prawna – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – art. 6 ust.1 lit. f) RODO,
g) związanym z realizacją aktualnego procesu rekrutacji lub przyszłych procesów rekrutacji,– podstawa prawna art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO; jeżeli udostępniane są inne dane osobowe, to będą one przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
Okres przechowywania Państwa danych przez Administratora będzie zależał od celu przetwarzania Państwa danych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania wyrażonej przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzane były w oparciu o wyrażenie zgody.
Dane osobowe w zakresie rekrutacji będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji (chyba że została udzielona zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby tej i przyszłych rekrutacji).
Dane osobowe mogą być przekazywane:
a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora,
b) podmiotom świadczącym usługi, w tym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych oraz serwisu, w których dane osobowe są przetwarzane,
c) podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
d) podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom zapewniającym usługi transportu, przewozu, pocztowe, kurierskie, usługi doradcze oraz wspierającym Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne, audytorzy, ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
W przypadku gdyby dane osobowe miały zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w, ich przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
Jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing produktów Administratora, osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych oparte jest na zgodzie, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych powyżej.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Pliki cookies
Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora.
Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie.
Użytkownik serwisu Administratora może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w Polityce prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.
W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności podejmiemy działania mające na celu powiadomienie Państwa tym fakcie – zamieścimy zmienioną Politykę prywatności. Zachęcamy do systematycznego zapoznawania się z naszą Polityką prywatności.